Om personanpassad livsstilsmedicin

En stor del av dagens vård är individanpassad. Människor med samma sjukdom kan få olika typer av läkemedel beroende på vad som fungerar för dem och läkemedelsdosen justeras efter patientens behov.
Den personanpassade livsstilsmedicinen fungerar likadant i fråga om kost, motion och stresshantering. Det som särskiljer den är dels en omfattande informationsinsamling via ett stort batteri av tester och frågeformulär, dels utökade provtagningar för att få fram en uttömmande helhetsbild av patienten som gör det möjligt att finjustera individanpassningen på en mer detaljerad nivå.. Du kan läsa mer om metoden här.

Patienten i centrum

I den personanpassade livsstilsmedicinen står den enskilda patienten och hennes berättelse i centrum. Vårdgivaren inriktar sig på att koppla ihop sjukdomstecken till en helhetsbild istället för att vårda ett symtom via en specialitet i sänder.
Syftet är att uppnå en effektiv, proaktiv och hållbar vård som är långsiktigt lönsam. Exempel finns i USA och flera andra länder på hur en sådan modell kan leda till kraftfulla kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar inom vården.

Modellen vilar på två grundpelare. Den ena är uppbyggd på biokemi, molekylärbiologi, klinisk nutrition och nutritionsforskning. Den andra hämtar inspiration från österländska erfarenheter om att kropp, psyke och sinne är en helhet som behöver vara i balans och att den balansen kan uppnås med hjälp av livsstilsförändringar som anpassas efter patientens unika förutsättningar och situation.
Man lämnar det linjära sättet att tänka på (ett piller för ett symtom) och tillämpar ett mer komplext synsätt som innebär att samma typ av sjukdomsbild kan ha helt skilda orsaker.

Konceptet innebär att vårdgivaren inhämtar tillräckligt med information om individen för att kunna:

 • 01

  Tillföra sådant som patienten behöver fysiologiskt (ex: näringsämnen, läkemedel, motion) och mentalt/känslomässigt (ex: stresshantering).

 • 02

  Eliminera sådant som individen inte mår bra av (ex: dålig kost, allergener, gifter).

Informationsinhämtningen sker med hjälp av

 • 01

  En utförlig dialog med patienten för att få med alla relevanta uppgifter.

 • 02

  Relevanta provtagningar.

 • 03

  En speciellt utformad matris som gör det enklare att se sambanden mellan olika symtomområden, hitta grundproblematiken och avgöra vilka tester som behövs.

Utifrån den insamlade informationen och definierade grundproblem läggs ett personanpassat behandlingsprogram upp. Det kan bestå av en kombination av olika faktorer som läkemedel, koststrategier, näringsämnen, växtbaserade läkemedel/örtmedicin, fysisk aktivitet, stresshantering samt manuella terapier (akupunktur, kiropraktik, massage etc.).

Hållbar vård

När det är lämpligt prioriterar den personanpassade livsstilsmedicinen kroppsegna ämnen i form av näringsämnen plus växtbaserade medel. Det ger en hållbarare vårdsituation eftersom preparaten oftast är billigare än läkemedlen och har mindre miljöpåverkan. Dessutom orsakar de sällan biverkningar när de används på rätt sätt. Nackdelen är att de inte fungerar lika snabbt och kraftfullt som vanliga läkemedel.
När det gäller de inledande testerna, kostar de en del att genomföra, men eftersom man har större chans att hitta grundproblematiken i ett tidigare skede, uppnås kostnadseffektivitet på längre sikt.

Patientmedverkan

Patientmedverkan är ett nyckelbegrepp inom livsstilsmedicinen. Modellen bygger på att både vårdgivaren och patienten har ett ansvar för patientens hälsa. Patienten och läkaren har en dialog i arbetet med att hitta de felande länkarna och återställer därmed patientens kontroll över sin egen hälsa. Detta är i högsta grad en eftersökt modell – inte minst bland kvinnor som generellt sett är mindre nöjda med sin vård än män.
I samarbetet hamnar patientens berättelse i centrum, vilket i sig stimulerar läkandet. Ett kost- och hälsoprogram utformas efter patientens problem och situation, som följs upp regelbundet tills stabilisering uppnåtts och patienten har införlivat sitt hälsoprogram i vardagen.