Ny studie: Bättre livskvalitet med funktionsmedicin

av Helene Sandström

Funktionsmedicin förknippas med bättre hälsorelaterad livskvalitet enligt en ny studie från Cleveland Clinic.

Resultaten från den första större studien av funktionsmedicinens effekter på patienter med kroniska sjukdomar har publicerats i onlinetidskriften JAMA Network Open. Enligt resultaten ökar patienternas hälsorelaterade livskvalitet snabbare och i större utsträckning med funktionsmedicin jämfört med traditionell vård.

– Den här studien är en av första av sitt slag när det gäller utvärdering av den funktionsmedicinska modellens effekter på patienters hälsorelaterade livskvalitet, säger studiens ledare, Michelle Beidelschies. Funktionsmedicinska vårdutövare har länge menat att deras patienter blir bättre tack vare det systematiskt sätt som de behandlar kroniska sjukdomar på. Nu finns det bevis för att den här modellen faktiskt kan förknippas med ökad livskvalitet.

Snabbare och bättre effekt med funktionsmedicin
Totalt 7 252 vuxna patienter ingick i studien, varav 1 595 behandlades på Cleveland Clinics center för funktionsmedicin medan de övriga 5 657 patienterna togs emot på en vanlig vårdcentral.

Patienternas hälsorelaterade livskvalitet mättes med hjälp av det validerade frågeformuläret PROMIS®. Det används för att bedöma fysisk och mental hälsa och mäter bland annat trötthet, fysisk funktion, smärta, mag-tarmproblem och känslomässigt välbefinnande. Ju högre poängsumma, desto bättre livskvalitet visar mätningen.

Bland patienterna som behandlades vid det funktionsmedicinska centret hade 31 procent förbättrat sin fysiska hälsa med 5 poäng eller mer på bara ett halvår, vilket innebär ett märkbart ökat välmående i vardagen. Bland patienterna som behandlades på vårdcentral var det bara 22 procent som hade motsvarande hälsoförbättring. Efter ett år hade patienterna i funktionsmedicingruppen ungefär samma förbättring som vid halvårsmätningen, men nu hade vårdcentralsgruppen kommit ikapp, och skillnaden var inte längre lika stor mellan grupperna.

En uppföljningsperiod på ett år genomfördes för att ta reda på vad som skulle hända med deltagarnas fysiska hälsa på längre sikt. Nu visade resultaten återigen på signifikant större förbättringar hos funktionsmedicingruppen än i vårdcentralsgruppen, men patientgruppernas storlek var mindre i den här jämförelsen.

Forskarna anger olika anledningar till varför funktionsmedicinen fungerade bättre. Utöver de två mottagningarnas skilda arbetssätt, kan en möjlig faktor vara att patienterna som söker sig till funktionsmedicinen är mer motiverade att genomföra livsstilsförändringar, eller att de har större tilltro till behandlingen som ges. Förhoppningsvis kommer framtida studier av den funktionsmedicinska modellen att kunna ge svar på de här frågorna.

Källa:
Cleveland Clinic. Cleveland Clinic Study Finds Functional Medicine Model is Associated with Improvements in Health-Related Quality of Life. Pressmeddelande 2019-10-25.

Studien:
Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Xinge  J, Lapin B, Hanaway P, Rothberg M. Association of the Functional Medicine Model of Care With Patient-Reported Health-Related Quality-of-Life Outcomes. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1914017.