Barnläkare reducerar livsstilsforskning till ”knackningar”

av Helene Sandström

I ett blogginlägg på Dagens Medicins webbplats undrar barnläkare Mats Reimer hur NNPLM:s studie av personanpassad livsstilsmedicin och hypotyreos kan tillåtas se dagens ljus, framför allt på grund av att studiens breda behandlingsprogram omfattar metoden Emotional Freedom Technique.

NNPLM:s pågående studie undersöker ett individanpassat behandlingsprogram som består av flera olika komponenter, bland annat kost, motion och stresshantering. Ur det omfattande programmet lyfter Mats Reimer fram en metod som tycks te sig mest främmande för honom: Emotional Freedom Technique (EFT). Metoden ingår som en valfri del i behandlingsprogrammets stresshanteringsmodul och innebär att studiedeltagarna knackar på olika akupunkturpunkter på kroppen i avslappningssyfte.

Trots att Reimer kallar EFT för en ”pop-variant av traditionell kinesisk medicin med påhittade energiflöden i kroppens ’meridianer’” finns det flera studier som visar att utövare upplever minskad stress och oro/ångest när de använder metoden.(1) Eftersom behandlingsprogrammet i NNPLM:s studie skräddarsys efter varje patients behov, kan deltagarna själv välja om de vill använda sig av EFT, som är ett av flera alternativ till avslappningsövningar i stresshanteringskomponenten.

Eliminationsdiet
Mats Reimer anger också att den tidsbegränsade eliminationsdiet som deltagarna inledningsvis genomgår kan beröva dem viktiga födoämnen. Eliminationsdieten innebär att gluten och mjölk utesluts ur kosten, men också att ett flertal olika ersättningslivsmedel sätts in. Patienterna ställs alltså inte på någon diet som innebär att de missar essentiella födoämnen. Dieten används under studiens åtta första veckor eftersom tidigare forskning tyder på att det kan finnas samband mellan kroniska sjukdomar, inklusive hypotyreos, och livsmedelsöverkänslighet.(2) Studiedeltagarnas kost övervakas av en dietist med lång erfarenhet av eliminationsdieter och deltagarnas hälsa följs upp genom regelbundna träffar med vårdpersonal. Deltagarna får även flera timmars utbildning i näringslära och matlagning.

Reimer pekar även ut labbprover som han anser vara tveksamma: födoämneskänslighetstest av typen IgG samt test av kortisol i saliv. IgG-provet är mycket riktigt omdiskuterat och dubbla prover tas därför från ett antal av studiedeltagarna för att undersöka testets reproducerbarhet. När det gäller salivkortisol är det ett vanligt förekommande prov i forskningen.(3) Fördelen med salivprovet är att man enkelt får fram en dygnskurva genom att låta deltagarna ta prover vid fyra olika tillfällen under dygnet. Det ger information som kan vara av värde vid ihållande trötthet och sömnproblem.

”Övertro på kosttillskott”
Mats Reimer anser vidare att funktionsmedicin, den diagnos- och behandlingsmodell som studiens behandlingsprogram baseras på, har en ”övertro på att det enkelt går att manipulera kroppens metabolism” med hjälp av kosttillskott. De tester av näringsämnen som genomförs i NNPLM:s studie bygger dock på forskning som visar att hypotyreos kan ha koppling till brister på vissa näringsämnen.(4) Kosttillskott används om deltagarnas symtombeskrivningar och/eller provsvar tyder på att de har behov av supplementering.

Mats Reimer menar att studiens kartläggningsenkät innehåller pseudovetenskapliga frågor, framför allt gällande gifter och allergener i mat och miljö. Enkäten baseras delvis på en befintlig enkät som används kliniskt vid Cleveland Clinic. Möjliga kopplingar mellan toxiner i miljön och underfunktion i sköldkörteln finns belagda i den vetenskapliga litteraturen och bör därför beaktas.(5) Huvudutfallet i kartläggningen består dessutom av ett validerat mått på livskvalitet som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

NNPLM:s studieupplägg bygger på forskning av livsstilsbaserade multikomponentterapier vid bland annat UC Berkeley, UCLA och Cleveland Clinic i USA som gett positiva resultat vid andra kroniska sjukdomar. Behandlingsupplägget är inte diagnosspecifikt, vilket bör passa den aktuella patientgruppen med primär hypotyreos särskilt bra med tanke på den höga graden av komorbida tillstånd som kan förklara deltagarnas kvarstående symtom. Dessa kvarstående symtom behöver, som Mats Reimer poängterar, inte vara relaterade till hypotyreos, utan kan vara relaterade till andra komorbida sjukdomar. Syftet med studien är att undersöka vilka komponenter i livsstilsprogrammet som är praktiskt genomförbara och som accepteras av den aktuella patientgruppen, samt i vilken grad patienternas symtombörda och livskvalitet förändras under interventionen. Detta är frågor som den aktuella studiens finansiärer är måna om att få svar på.

Reimer hävdar slutligen att patienterna borde ha fått information om att personanpassad livsstilsmedicin är ”vitt skilt” från ”vetenskapsbaserad medicin”. Patienterna har emellertid fått fullständig information, både muntligt och skriftligt, om vad personanpassad livsstilsmedicin innebär, och de bestämmer själva om de vill delta eller om de vill avsluta sitt deltagande efter någon tid i studien.

Studien fokuserar på en stor patientgrupp som vården idag har begränsade möjligheter att erbjuda lindring och bot. Därför finns det ett stort behov av nya behandlingar. Men för att nya behandlingar ska kunna implementeras i sjukvården krävs det att de beforskas för att patienter inte ska utsättas för onödiga risker och för att vårdens resurser ska användas på bästa möjliga sätt. Vi är säkra på att Mats Reimer delar denna ståndpunkt.

Referenser

1. Emotional Freedom Technique

Bougea AM, Spandideas N, Alexopoulos EC et al. Effect of the emotional freedom technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: a randomized controlled trial. Explore (NY). 2013;9(2):91-9.
Church D, Yount G, Brooks AJ. The effect of emotional freedom techniques on stress biochemistry: a randomized controlled trial. J Nerv Ment Dis. 2012;200(10):891-6.
Patterson SL. The effect of emotional freedom technique on stress and anxiety in nursing students: A pilot study. Nurse Educ Today. 2016 May;40:104-10.

2. Koppling mellan kroniska sjukdomar och livsmedelsöverkänslighet

Isasi C, Colmenero I, Casco F et al. Fibromyalgia and non-celiac gluten sensitivity: a description with remission of fibromyalgia. Rheumatol Int. 2014; 34(11): 1607–1612.
Munoz-Torres M., Varsavsky M., Alonso G. Lactose intolerance revealed by severe resistance to treatment with levothyroxine. Thyroid. 2006;16:1171–1173
Ruchala M, et. al. The influence of lactose intolerance and other gastro-intestinal tract disorders on L-thyroxine absorption. Endokrynol Pol. 2012;63(4):318-23.
Sategna-Guidetti C, et. al. Prevalence of thyroid disorders in untreated adult celiac disease patients and effect of gluten withdrawal: an Italian multicenter study. Am J Gastroenterol. 2001;96(3):751-7.
Shahbazkhani B, Sadeghi A, Malekzadeh R et al. Non-Celiac Gluten Sensitivity Has Narrowed the Spectrum of Irritable Bowel Syndrome: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2015 Jun 5;7(6):4542-54.

3. Mätning av kortisol i saliv

Elias PC, Martinez EZ, Barone BF et al. Late-night salivary cortisol has a better performance than urinary free cortisol in the diagnosis of Cushing’s syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jun;99(6):2045-51.
Golden SH, Wand GS, Malhotra S, et al. Reliability of hypothalamic-pituitary-adrenal axis assessment methods for use in population-based studies. Eur J Epidemiol. 2011 Jul;26(7):511-25.
Raff H. Utility of Salivary Cortisol Measurements in Cushing’s Syndrome and Adrenal Insufficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Jul 14.

4. Kosttillskott och hypotyreos

Alvarez-Salas E, Alcántara-Alonso V, Matamoros-Trejo G et al. Mediobasal hypothalamic and adenohypophyseal TRH-degrading enzyme (PPII) is down-regulated by zinc deficiency. Int J Dev Neurosci. 2015 Nov;46:115-24.
Aruoma OI, Halliwell B, Aeschbach R, Löligers J. Antioxidant and pro-oxidant properties of active rosemary constituents: carnosol and carnosic acid. Xenobiotica. 1992 Feb;22(2):257-68.
Bando K, Ichihara K, Shimotsuji T, et al. Reduced serum carnosinase activity in hypothyroidism. Ann Clin Biochem. 1986 Mar;23 ( Pt 2):190-4.
Brahme-Isgren M, StenhammarL. Muskelsymtom vanliga vid selenbrist. Läkartidningen. 2007;104(4):214.
Cimino JA, Jhangiani S, Schwartz E, Cooperman JM. Riboflavin metabolism in the hypothyroid human adult. Proc Soc Exp Biol Med. 1987 Feb;184(2):151-3.
Farhangi MA, Keshavarz SA, Eshraghian M et al. The effect of vitamin A supplementation on thyroid function in premenopausal women. J Am Coll Nutr. 2012 Aug;31(4):268-74.
Guastamacchia E, Giagulli VA, Licchelli B, Triggiani V. Selenium and Iodine in Autoimmune Thyroiditis.Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2015;15(4):288-92.
Mackawy AM, Al-Ayed BM, Al-Rashidi BM. Vitamin d deficiency and its association with thyroid disease. Int J Health Sci (Qassim). 2013 Nov;7(3):267-75.
Wu Q, Rayman MP, Lv H, et al. Low Population Selenium Status Is Associated With Increased Prevalence of Thyroid Disease. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Nov;100(11):4037-47.
Zimmermann MB. Interactions of vitamin A and iodine deficiencies: effects on the pituitary-thyroid axis. Int J Vitam Nutr Res. 2007 May;77(3):236-40.
Zimmermann MB, Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Apr;3(4):286-95.

5. Miljögifter och hypotyreos

Brent GA. Environmental Exposures and Autoimmune Thyroid disease. Thyroid. 2010 Jul;20(7):755-761.
Howdeshell KL. A model of the development of the brain as a construct of the thyroid system. Environ Health Perspect. 2002 Jun;110 Suppl 3:337-48.
Turyk M et al. Relationships of thyroid hormones with polychlorinated biphenyls, dioxins, furans, and DDE in adults. Environ Health Perspect. 2007;115(8):1197-203.